DIỄN ĐÀN LỚP MT08C
Chào mừng bạn đến với diễn đàn lớp mt08c ĐH GTVT TP HCM.
Để trở thành thành viên của diễn đàn xin mời bạn đăng kí.
Nếu chưa muốn đăng kí mời bạn chọn do not display again.
Chúc bạn vui vẻ với diễn đàn. Mong bạn ủng hộ. ^_^

DIỄN ĐÀN LỚP MT08C


 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 chương 3 khai thác hệ động lực

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 37
Points : 124
Reputation : 1
Join date : 24/10/2009
Age : 28
Đến từ : Nam Định

Bài gửiTiêu đề: chương 3 khai thác hệ động lực   Tue Dec 21, 2010 10:02 pm

CHÖÔNG 3
CAÙC CHEÁ ÑOÄ LAØM VIEÄC KHOÂNG OÅN ÑÒNH
VAØ SÖÏ COÁ CUÛA ÑOÄNG CÔ


3.1


CHEÁ ÑOÄ KHÔÛI ÑOÄNG ÑOÄNG CÔ


3.1.1. Caùc phöông phaùp khôûi ñoäng
Ñoäng cô Diesel taøu thuyû söû duïng caùc phöông phaùp khôûi ñoäng sau:
Khôûi ñoäng baèng tay : haàu nhö khoâng söû duïng
Khôûi ñoäng ñieän : söû duïng cho ñoäng cô coâng suaát nhoû.
Khôûi ñoäng baêng khoäng khí neùn , ñaây laø phöông phaùp chuû yeáu söû duïng döôùi
taøu thuûy ñeå khôûi ñoäng diesel chính vaø phuï
3.1.2. Phöông trình caân baèng ñoäng cuûa ñoäng cô khi khôûi ñoäng
Phöông trình caân baèng ñoäng cuûa truïc ñoäng cô khi khôûi ñoäng coù daïng
Mñ - Mm - Mc –Mlñ = 0
Mñ: Moâ men ñaåy treân truïc ñoäng cô ñöôïc taïo neân bôûi löïc cuûa khoâng khí neùn
Mm: Moâ men do löïc ma saùt cuûa caùc caëp ma saùt khi khôûi ñoäng taïo ra
Mc: Moâ men do löïc caûn cuûa nöôùc khi chaân vòt quay
Mlñ : Moâ men caàn thieát ñeå laáy ñaø cho ñoäng cô ñaït ñeán toác ñoä ãmin ñaûm baûo
cho ñoäng cô khôûi ñoäng thaønh coâng
Xeùt caùc thaønh phaàn ôû phöông trình treân
a. Moâ men ñaåy: Mñ
Xaùc ñònh theo ñoà thò coâng chæ thò Pi ( Pi= 3-7 Kg/cm2 )
Xaùc ñònh gaàn ñuùng Pi= K ( Pkn- Pn)
Pkn : Aùp suaát khoâng khí neùn trong xi lanh khi khôûi ñoäng
Pn : Aùp suaát trung bình trong giai ñoaân neùn Pn≈ 0
K : Heä soá tæ leä K = 0,6 0,65

.R
4
 = cosnt ñoái vôùi moät ñoäng cô


b. Moâmen ma saùt: Mm
Coâng suaát chi phí cho cô giôùi coù theå tính gaàn ñuùng.
Nm = A.n
- A haèng soá
- n voøng quay
- heä soá
Ñoái vôùi ñoäng cao toác = 1,5 2,0

ÑH GTVT TP. Hồ Chí Minh -2006

56


Ñoái vôùi ñoäng cô thaáp toác


Moâ men ma saùt coù theå xaùc ñònh
716 .N m
n
c. Moâ men caûn: Mc
Moâ men ñöôïc taïo tra do löïc caûn cuûa nöôùc khi chaân vòt quay.

Mc =

N cv
 cvC.n s
 cv

2C 30
(

 cv ) 2 C1 . cv 2

d. Moâ men laáy ñaø: Mlñ
Moâ men caàn thieát ñeå truïc ñoäng cô chuyeån ñoäng töø n = 0 ñeán voøng quay toái
thieåu caàn thieát ñeå khôûi ñoäng.

Mlñ =

dE


ϕ: Goùc quay cuûa truïc khuyûu
E: Ñoäng naêng cuûa toaøn boä cô caáu chuyeån ñoäng
Mlñ: Moâ men laáy ñaø ño löïc quaùn tính taïo ra.
E = Et + Ecv + Emf
 2
2Mlñ =


dE

I qd cos nt

Mld =

I qd d 2
.
2


 I qd .

.d I qd

dϕ.d
dT .dϕ


 I qd .

d
dT


Töø phöông trình treân , coù theå moâ men caûn baèng khoâng (Mc ~ 0) neáu ngaét ly
hôïp hoaëc ñöa tæ soá böôùc veà khoâng ñoái vôùi chaân vòt bieán böôùc (H/D ~ 0) khi
khôûi ñoäng. Khi ñoù coâng suaát chi phí khi khôûi ñoäng nhoû, chi phí khoâng khí neùn
beù, ñoäng cô deã daøng khôûi ñoäng vaø ñaûm baûo ñoä tin caäy cho con taøu vaø heä ñoäng
löïc.
Coâng suaát chi phí khôûi ñoäng

Nkñ’ =

M 'd .n
716,2

( HP)


3.1.3 Soá voøng quay nhoû nhaát ñaûm baûo cho ñoäng cô laøm vieäc vôùi nhieân lieäu.
Söï töï chaùy cuûa nhieân lieäu phuï thuoäc vaøo aùp suaát vaø nhieät ñoä cuoái kyø neùn Pc
Tc. Caùc yeáu toá aûnh höôûng Pc, Tc bao goàm : traïng thaùi kyõ thuaät nhoùm piston -xi
lanh, chaát löôïng cuûa heä thoáng nhieân lieäu aûnh höôûng söï phun söông, traïng thaùi
nhieät cuûa ñoäng cô , ñieàu kieän khí haäu , toác ñoä trung bình cuûa piston…

ÑH GTVT TP. Hồ Chí Minh -2006

57
Thöïc nghieäm cho thaáy voøng quay nhoû nhaát ñaûm baûo cho ñoäng cô laøm vieäc
vôùi nhieân lieäu nkd phuï thuoäc vaøo toác ñoä trung bình cuûa piston cm, thoâng
thöôøng cm = 0,9 1,5 m/s

3.1.4. Aûnh höôûng cuûa cheá ñoä khôûi ñoäng ñeán ñoä beàn cuûa ñoäng cô vaø tính
an toaøn khaû naêng ñieàu ñoäng cuûa con taøu.
ÔÛ cheá ñoä khôûi ñoäng , ñoäng cô laøm vieäc raát naëng neà , raát deã saûy ra quaù taûi
cô ( aùp suaát chaùy lôùn nhaát Pz vaø tæ soá taêng aùp suaát theo goùc quay truïc khuyûu
P
ϕ
Ñoàng thôøi cheá ñoä khôûi ñoäng aûnh höôûng tröïc tieáp chaát löôïng vaø an toaøn
trong quaù trình ma nô ñieàu ñoäng cuûa con taøu.3.2 CHEÁ ÑOÄ LAØM VIEÄC CUÛA ÑOÄNG CÔ KHI TAÊNG HOAËC
GIAÛM TOÁC ÑOÄ TAØU.
Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa taøu ñöôïc bieåu dieãn nhö sau.
I− M
dt

m

dv
dt

 T− R

I: Moâ men quaùn tính khoái löôïng thaân taøu vaø nöôùc chuyeån ñoäng theo taøu.
Mq : moâ men quay cuûa ñoäng cô , Mc : moâ men caûn
T: Löïc ñaåy ; R: Löïc caûn
Muoán thay ñoåi toác ñoä taøu töông öùng phaûi thöïc hieän trong hai tröôøng hôïp:
-Thay ñoåi löôïng nhieân lieäu cung caáp cho chu trình dw (laøm thay ñoåi Mq )
-Thay ñoåi moâmen caûn Mc
Sau ñaây chæ xeùt thay ñoåi toác ñoä taøu do vieäc löôïng nhieân lieäu cung caáp cho
chu trình dw (thay ñoåi töø hmin ñeán hmax).
3.2.1.Tröôøng hôïp ñoäng cô khoâng trang bò boä ñieàu toác.
Xeùt quaù trình taêng toác ñoä taøu töø v1 ñeán v2 baèng caùch taêng tay ga nhieân lieäu
vaøo ñoäng töông öùng töø h1 ñeán h2. Caàn chuù yù quan heä Mq = f (h) , MS = f (v)
Quaù trình taêng toác taøu chia thaønh hai giai ñoaïn.
Giai ñoaïn ñaàu taêng toác ñoä quay cuûa ñoäng cô trong khi toác ñoä taøu haàu nhö
khoâng taêng (v1 = cosnt)
Giai ñoaïn sau ñoù toác ñoä taøu taêng daàn töø v1 ñeán v2.
Mq thay ñoåi theo ñöông 1 - a - b - 2 nhö bieåu dieãn treân ñoà thò.
Ms thay ñoåi theo ñöông 1 - b - 2Ñieåm 2 laø ñieåm coâng taùc oån ñònh cuûa ñoäng cô chính vaø chaân vòt öùng vôùi vò
trí tay ga môùi h2 (V2).
Khi thay ñoåi vò trí tay ga caøng lôùn trong moät ñôn vò thôøi gian thì caùc thoâng
soá coâng taùc cuûa ñoäng cô thay ñoåi caøng nhieàu vaø ñoäng cô coâng taùc caøng naëng
neà. Ñoàng thôøi taïo neân söï maát caân baèng caøng lôùn giöõa moâ men quay cuûa ñoäng
cô vaø moâ men quay cuûa chaân vòt.
Coù theå thöïc hieän taêng toác ñoä taøu theo kieåu nhaûy baäc k = 2 hoaëc 3 ... tuøy
ñieàu kieän cuï theå. Trong tröôøng hôïp naøy söï thay ñoåi caùc thoâng soá coâng taùc cuûa
ñoäng cô khoâng lôùn , ñoäng cô seõ laøm vieäc bôùt naëng neà hôn.
Hình 3.1: Söï thay ñoåi caùc thoâng soá coâng taùc khi taêng toác taøu ôû ñoäng cô khoâng trang bò
boä ñieàu toác

M

C
h 3


Hình 3.2: Söï thay ñoåi caùc thoâng soá coâng taùc khi taêng ga phaân caáp ôû ñoäng cô khoâng
trang bò boä ñieàu toác2.Tröôøng hôïp ñoäng cô trang bò boä ñieàu toác.
Haàu heát treân caùc taøu hieän nay ñeàu laép ñaët ñoäng cô coù trang bò boä ñieàu toác
nhieàu cheá ñoä.
Vieäc thay ñoåi löôïng nhieân lieäu cung caáp cho ñoäng cô ñöôïc thöïc hieän giaùn
tieáp thoâng qua boä ñieàu toác.
Vieäc thay ñoåi löôïng nhieân lieäu khi taêng toác seõ khaùc so vôùi tröôøng hôïp ñoäng
cô khoâng trang bò boä ñieàu toác.
Xeùt taêng toác taøu töø v1 ñeán v2 öùng vôùi thay ñoåi ñieåm phoái hôïp coâng taùc töø
ñieåm1 ñeán ñieåm 2.
Ngay sau khi taêng ga, moâmen quay cuûa ñoäng cô taêng nhanh vaø ñaït cöïc ñaïi
taïi a sau ñoù thay ñoåi a - b - c - d -2
Quaù trình chia laøm 3 giai ñoaïn:
Giai ñoaïn 1: Toác ñoä goùc cuûa ñoäng cô taêng nhanh , moâ men quay ñoäng cô
thay ñoåi theo 1 - a –b (v≈ v1 = const) moâmen quay cuûa chaân vòt taêng theo 1-b
Giai ñoaïn 2: Toác ñoä goùc cuûa ñoäng cô chính taêng chaäm taïo neân söï caân baèng
Mq≈ Ms ñoäng cô laøm vieäc treân ñöôøng ñaëc tính giôùi haïn hmax .
Giai ñoaïn 3: Löôïng caáp nhieân lieäu töø töø giaûm xuoáng hmax ñeán h2 theo ñaëc
tính ñieàu chænh urr2 ; Mq, Ms cuøng giaûm ñeán ñieåm 2 laø ñieåm laøm vieäc môùi Mq≈
Ms≈ Mc
Nhaän xeùt: Khi taêng toác taøu ôû ñoäng cô trang bò boä ñieàu toác , ñieàu kieän laøm
vieäc cuûa ñoäng cô naëng neà hôn so vôùi ñoäng cô khoâng trang bò boä ñieàu toác . Quaù
trình giaûm toác (ngöôïc laïi) (chuù yù löôïng caáp nhieân lieäu cöïc tieåu (ñoaïn 3 - 4).
Vieäc choïn chöông trình ñieàu khieån caáp nhieàu nhieân lieäu theo thôøi gian h(t)
vaø ñaëc tính ñieàu chænh ur sao cho löôïng dö Mg cuûa ñoäng cô khoâng lôùn so vôùi Ms
traùnh cho ñoäng cô khoâng bò quaù taûi.

a'v 1


Hình 3.3 : Söï thay ñoåi caùc thoâng soá coâng taùc khi taêng toác taøu ôû ñoäng cô chính coù trang
bò boä ñieàu toácnhieàu cheá ñoä
Hình 3.4: Taêng toác taøu khi löïa choïn dòch chuyeån vò trí tay ga nhoû.

3.3 CHEÁ ÑOÄ HAÕM HEÄ ÑOÄNG LÖÏC
Muïc ñích
Söû duïng trong quaù trình manô ñieàu ñoäng taøu, nhaèm ruùt ngaéc thôøi gian ñoäng
cô khi caàn ñöùng taøu hoaëc thay ñoåi chieàu chuyeån ñoäng cuûa taøu.

Caùc phöông phaûp haûm heä ñoäng löïc
1) Haõm baèng phöông phaùp cô khí: ma saùt, phanh heä truïc
-Thôøi gian haõm nhanh
-Deã gaây bieán daïng heä truïc
2) Haõm baèng gioù neùn
- Khoâng laøm bieán daïng heä truïc, caùc chi tieát cuûa ñoäng cô.
- Thôøi gian haõm daøi.
n(v/p)2 ñoäng cô

1 ñoäng côH aõm baèng
khí neùn kñ

H aõm cô khí


t(s)

Hình 3.5 Caùc phöông phaùp haõm ñoäng côHaõm heä ñoäng löïc baèng gioù neùn
Quaù trình giaûm baèng gioù neùn ñöôïc thöïc hieän töø khi ngöøng caáp nhieân lieäu
vaøo ñoäng cô vaø thay ñoåi cô caáu cam phaân phoái (khí vaø nhieân lieäu) theo chieàu
ngöôïc laïi trong khi ñoäng cô vaãn quay theo chieàu cuõ.
Khi thöïc hieän haõm ñoäng cô baèng gioù neùn thì khoâng khí neùn ñöôïc ñöa vaøo xi
lanh cuûa ñoäng cô thoâng qua xu paùp khôûi ñoäng ôû kyø neùn.
Hieäu quaû cuûa quaù trình haõm phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá:
- Keát caáu van khôûi ñoäng cuûa ñoäng cô
- Aùp suaát khoâng khí neùn ñöa vaøo xilanh ñoäng cô.
- Giaù trò voøng quay cuûa ñoäng cô khi baét ñaàu haõm .
ÑCTV an khôûi
ñoän g
ÑCT

K hí haõm
ÑCD


N eùn

H uùtÑCT


N oå


X aû


V an xaû


N oå


X aû

N eùn


H uùtÑCT
ÑCD
V an huùtHình 3.6: Bieåu thò cô caáu phaân phoái khí cuûa ñoäng cô khi ñaûo chieàu.


2
Hình 3.7 : Pha caáp khí theo cam phaân phoái khi môû xu paùp khôûi ñoäng 90oHình 3.8 Caùc quaù trình khi haõm heä ñoäng löïc.
Giaû söû piston ñi töø ÑCD leân ÑCT. Taïi ñieåm A ñoùng cöûa queùt, piston tieáp
tuïc chuyeån ñoäng ñeán ñieåm B xupap khôûi ñoäng môû caáp khí neùn vaøo xilanh, aùp
suaát beân trong xilanh taêng daàn ñeán ñieåm C ñoùng xupap khôûi ñoäng. Taïi ñieåm J
ñoùng cöûa xaû. Aùp suaát tieáp tuïc taêng leân ñeán ñieåm D, taïi ñoù giaù trò aùp suaát ñuû lôùn
ñeå van an toaøn môû, xaû bôùt moät löôïng khí neùn ra ngoaøi (Giai ñoaïn DE coù theå coù
hoaëc khoâng phuï thuoäc vaøo van an toaøn..
EF: quaù trình giaõn nôû
Taïi F cöûa xaû baét ñaàu môû
FG: quaù trình xaû

PHình 3.9 Quaù trình haõm ôû ñoäng cô 2 kyøCoâng haõm ñöôïc xaùc ñònh nhö sau:
Lh = SABJCDEOA - SOEFG
Neáu lh > 0 thöïc hieän ñöôïc quaù trình haõm
Neáu lh≤ 0 khoâng thöïc hieän ñöôïc quaù trình haõm.

3.4 CHEÁ ÑOÄ LAØM VIEÄC CUÛA ÑOÄNG CÔ KHI THAY ÑOÅI CHIEÀU
CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA TAØU

Ñoái vôùi heä ñoäng löïc taøu thuûy, ôû cheá ñoä thay ñoåi chieàu chuyeån ñoäng cuûa taøu,
phöông phaùp thöïc hieän nhö sau :
Ñoái vôùi heä ñoäng löïc truyeàn ñoäng tröïc tieáp: thay ñoåi chieàu chuyeån ñoäng cuûa
taøu phaûi ñoåi chieàu quay cuûa chaân vòt do vaäy phaûi thay ñoåi chieàu quay cuûa ñoäng
cô. Ví duï muoán thay ñoåi chieàu chuyeån ñoäng cuûa taøu töø tieán sang luøi phaûi thöïc
hieän nhö sau : döøng ñoäng cô , ñaûo chieàu , khôûi ñoäng theo chieàu ngöôïc laïi.
Ñoái vôùi heä ñoäng löïc truyeàn ñoäng giaùn tieáp , thay ñoåi chieàu chuyeån ñoäng
cuûa taøu phaûi thay ñoåi chieàu quay cuûa chaân vòt coù theå thöïc hieän nhôø vaøo li hôïp
luøi (khoâng caàn ñaûo chieàu quay cuûa ñoäng cô chính). Ví duï muoán thay ñoåi
chieàu chuyeån ñoäng cuûa taøu töø tieán sang luøi nhö sau : giaûm voøng quay , taùch ly
hôïp tieán , vaøo ly hôïp luøi.
Ñoái vôùi heä ñoäng löïc chaân vòt bieán böôùc muoán thay ñoåi chieàu chuyeån ñoäng
cuûa taøu khoâng caàn phaûi thay ñoåi chieàu quay cuûa chaân vòt maø coù theå thöïc hieän
nhôø vaøo thay ñoåi böôùc chaân vòt H/D.
Ñaây laø quaù trình laøm vieäc khoâng oån ñònh cuûa heä ñoäng löïc taøu thuûy
-Khoâng caân baèng giöõa moâ men cuûa ñoäng cô vaø moâ men caûn (Mq vaø Mc )
-Khoâng caân baèng giöõa löïc ñaåy cuûa chaân vòt vaø löïc caûn (T vaø R)
-Khoâng caân baèng giöõa coâng suaát tua bin vaø maùy neùn ( NTB vaø NMN )
-Khoâng caân baèng giöõa löïc taùc duïng leân phaàn töø phaûn öùng vaø caùc phaàn töû
cuûa heä thoáng ñieàu chænh.
-Cheá ñoä nhieät cuûa ñoäng cô khoâng oån ñònh.
Xeùt quaù trình ôû heä ñoäng löïc lai chaân vòt ñònh böôùc.
Quaù trình baét ñaàu ngöøng caáp nhieân lieäu vaøo ñoäng cô con taøu vaãn haønh trình
theo chieàu tieán, luùc naøy chaân vòt quay töï do, sau moät thôøi gian ngaén noù laøm
vieäc nhö tua bin vaø lai ngöôïc laïi ñoäng cô theo chieàu quay ban ñaàu.


Thôøi gian quay cuûa chaân vòt vaø heä truïc tieáp tuïc cho ñeán khi coù moâ men
haøm: haõm ñoäng cô hoaëc heä truïc.
Hình 3.10 Söï thay ñoåi thoâng soá coâng taùc khi thay ñoåi chieàu chuyeån ñoäng cuûa taøu.Khi moâ men haõm coù taùc duïng, voøng quay ns giaûm nhanh vaø veà khoâng,vaø
baét ñaàu quay theo chieàu ngöôïc laïi . Toác ñoä taøu giaûm nhanh vaø ñaït giaù tri baèng
khoâng , taïi thôøi ñieåm naøy heä ñoäng löïc laøm vieäc töông öùng vôùi ñaëc tính chaân vòt
khi buoäc taøu taïi beán, sau ñoù toác ñoä taøu taêng daàn ñeán khi xaùc laäp cheá ñoä coâng
taùc môùi cho taøu ôû cheá ñoä luøi.

3.5 CHEÁ ÑOÄ SAÁY NOÙNG VAØ DÖØNG ÑOÄNG CÔ.

Ñoäng cô laøm vieäc ôû caùc cheá ñoä khoâng oån ñònh nhö saáy noùng ñoäng cô khi
ma nô cuõng nhö laøm nguoäi ñoäng cô khi döøng ñoäng cô, ñaëc tröng bôûi söï thay ñoåi
öùng suaát nhieät theo thôøi gian.


Vaän haønh ñoäng cô ôû cheá ñoä naøy phaûi tuaân theo höôùng daãn cuûa nhaø maùy
cheá taïo vaø quy taéc vaän haønh.3.5.1 Cheá ñoä saáy noùng ñoäng cô.
Sau khi khôûi ñoäng ñoäng cô, ñeå ñaûm baûo söï laøm vieäc tin caäy cuûa ñoäng
cô ôû caùc cheá ñoä khaùc nhau, caàn phaûi saáy noùng ñoäng cô: chaïy khoâng taûi vaø
sau ñoù taêng taûi daàu.
Traïng thaùi nhieät cuûa ñoäng cô ñöôïc coi laø oån ñònh khi nhieät ñoä caùc chi tieát
chuû yeáu, Tlm, Tdn khoâng thay ñoåi theo thôøi gian. khoaûng thôøi gian ñeán khi ñoäng
cô ñaït traïng thaùi nhieät oån ñònh goïi laø thôøi gian saáy noùng.
Khai thaùc heä ñoäng löïc trong tröôøng hôïp naøy caàn chuù yù sau:
- Neân saáy noùng daàn vaø taêng daàn voøng quay cuûa ñoäng cô.
- Tdn, Tlm laø thoâng soá quan troïng trong cheá ñoä naøy.
- Nhieät ñoä daàu boâi trôn ra khoûi ñoäng cô laø tieâu chuaån ñeå ñaùnh giaù khoaûng
thôøi gian saáy noùng ñoäng cô.
-Tröôùc khi khôûi ñoäng ñoäng cô caàn phaûi haâm noùng ñoäng cô, Tlm≈ 50o ,Tdn≈
25 32o C...

3.5.2 Cheá ñoä döøng ñoäng cô
Trong khai thaùc thöôøng saûy ra hai tröôøng hôïp döøng ñoäng cô : döøng ñoät ngoät
vaø döøng töø töø
Döøng ñoät ngoät: Thay ñoåi nhanh traïng thaùi nhieät, nhieät ñoä nhoùm piston xi
lanh, neân keùo daøi thôøi gian giaûm taûi cuûa ñoäng cô töø ñònh möùc ñeán khi döøng
khoaûng 30 ñeán 60 phuùt vaø coù cheá ñoä laøm maùt thích hôïp.
Sau khi döøng ñoäng cô, traùnh taêng nhieät ñoä cao chi tieát caàn tieáp tuïc bôm
daàu boâi trôn vaø laøm maùt khoaûng 30 phuùt vaø quay truïc khuyûu 4 - 10 phuùt.3.6 COÂNG TAÙC CUÛA HEÄ ÑOÄNG LÖÏC TRONG NHÖÕNG
ÑIEÀU KIEÄN ÑAËC BIEÄT

3.6.1 Cheá ñoä laøm vieäc cuûa ñoäng cô khi moät hoaëc vaøi xi lanh bò söï coá.
Trong quaù trình coâng taùc cuûa heä ñoäng löïc, trong nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät
moät vaøi xi lanh bò söï coá maø khoâng cho pheùp döøng taøu.
Nguyeân nhaân coù theå do:
- Keït nhoùm piston - plunger
- Keït voøi phun, vôõ ñöôøng oáng cao aùp
- Hoûng hoùc nhoùm piston bieân...Trong tröôøng hôïp naøy phaûi tieán haønh ngaét nhieân lieäu cuûa xi lanh bò söï coá,
caùc xi lanh khaùc tieáp tuïc laøm vieäc. coù hai tröôøng hôïp saûy ra nhö sau :
- Thaùo nhoùm piston bieân cuûa xi lanh bò söï coá
- Khoâng thaùo nhoùm piston bieân.
Xaùc ñònh thoâng soá coâng taùc hôïp lyù cuûa heä ñoäng löïc khi khai thaùc ñoäng cô
trong caùc tröôøng hôïp naøy.
1. Khoâng thaùo nhoùm piston - bieân.

Ta coù: Nm = Ni - Nc
Nm = (1 -m)Ni =


1− m
 m. N c


N

Khi khoâng thaùo nhoùm piston coù theå coi:
Nm≈ cosnt
N i
i


Ni

Ne

Khi moät xi lanh bò söï coá
Ni-1 = ( i - 1) NiXL
Ñoàùng thôøi Nmi-1≈ Nm
Nci-1 = Ni-1 - Nm
Ñieåm coâng taùc thay ñoåi töø A ñeán A’

Nm


n

Ñaùnh giaù ñieåm coâng taùc môùi cuûa ñoäng cô
vaø chaân vòt : Hình 3.11
- Ñoäng cô thöôøng bò quaù taûi veà nhieät khi ñoù
caàn phaûi giaûm tay ga nhieân lieäu.
- Ñaëc bieät vôùi ñoäng cô taêng aùp tua bin khí xaû kieåu xung löôïng seõ gaây ra tieáng
oàn phía cöûa huùt cuûa maùy neùn vaø dao ñoäng voøng quay gaây neân söï laøm vieäc
khoâng oån ñònh cuûa toå hôïp tua bin taêng aùp cuõng nhö cuûa ñoäng cô chính.
2. Thaùo nhoùm piston bieân.
Chæ aùp duïng trong tröôøng hôïp piston cuûa xi lanh ñoù khoâng theå tieáp tuïc hoaït
ñoäng ñöôïc. Neáu thaùo nhoùm piston bieân seõ gaây ra caùc haäu quaû sau:
- Gaây chuyeån ñoäng khoâng ñoàng ñeàu cuûa ñoäng cô.
- Xuaát hieän hieän töôïng chaán ñoäng ngang ñoái vôùi thaân maùy.
- Gaây rung ñoäng vaø chaán ñoäng ñoái vôùi voû taøu.
- Laøm thay ñoåi voøng quay coäng höôûng.
Trong tröôøng hôïp naøy Nm giaûm ñi so vôùi tröôøng hôïp ñaàu.
N m
i
i− 1
i
Ñieåm phoái hôïp coâng taùc seõ thay ñoåi A - A’’


Hình 3.12 Phoái hôïp coâng taùc giöõa ñoäng cô vaø chaân vòt khi ngaét
xi lanh khi khoâng thaùo Piston

Trong tröôøng hôïp xi lanh bò söï coá, neáu ñieàu kieän cho pheùp khoâng neân thaùo
nhoùm piston bieân. Thöôøng phaûi giaûm tay ga ñeå khai thaùc ôû voøng quay hôïp lyù
tính ñoä rung ñoäng vaø quaù taûi nhieät cho ñoäng cô.

3.6.2. Cheá ñoä laøm vieäc cuûa ñoäng cô khi tua bin taêng aùp bò söï coá.
Haàu heát taát caû ñoäng cô diesel taøu thuûy hieän ñaïi ñeàu ñöôïc taêng aùp baèng tua bin
khí xaû
Trong quaù trình khai thaùc heä ñoäng löïc coù theå saûy ra tröôøng hôïp tua bin taêng aùp
cho ñoäng cô chính bò söï coá. Khi ñoù coù theå bò söï coá ôû moät tua bin taêng aùp hoaëc
coù theå söï coá ôû toaøn boä caùc tua bin taêng aùp.
Trong tröôøng hôïp naøy ñoäng cô seõ laøm vieäc vôùi aùp suaát khí trôøi hoaëc aùp suaát
cuûa heä thoáng taêng aùp söï coá.
Haäõu quaû:
- Ñoäng cô, tua bin maùy neùn rung ñoäng, oàn
- Giaûm löôïng khí naïp vaøp xi lanh ñoäng cô.
- Taêng söùc caûn treân ñöôøng naïp, phaûn aùp treân ñöôøng xaû laøm cho quaù trình
chaùy keùm
Coâng suaát ñoäng cô bò giaûm, deã bò quaù taûi , trong tröôøng hôïp naøy caàn phaûi
xaùc ñònh laïi thoâng soá coâng taùc hôïp lyù.
Khaû naêng phaùt ra coâng suaát cuûa ñoäng cô trong tröôøng hôïp naøy:


PK’: Aùp suaát khí quyeån hoaëc cuûa heä thoáng taêng aùp söï coá.
PK: Aùp suaát taêng aùp khi ñoäng cô hoaït ñoäng bình thöôøng.
Ñieåm phoái hôïp coâng taùc giöõa ñoängcô vaø chaân vòt laø A'
Hình 3.13 Phoái hôïp coâng taùc giöõa ñoäng cô vaø chaân vòt khi ngaét xi lanh khi thaùo Piston

Trong thöïc teá khi laøm vieäc taïi A' ñoäng cô raát deã bò quaù taûi, neân phaûi giaûm
löôïng nhieân lieäu cung caáp cho ñoäng cô.
Thöôøng phaûi khai thaùc ñoäng cô taïi A” ñeå ñaûm baûo cho ñoäng cô laøm vieäc
an toaøn.
Nhaø cheá taïo thöôøng ñöa ra caùc höôùng daãn cuï theå khai thaùc ñoäng cô trong
tröôøng hôïp naøy.
L
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://mt08c.forum-viet.com
 
chương 3 khai thác hệ động lực
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN LỚP MT08C  :: Mục học tập :: Động cơ đỐt trong-DIESEL-
Chuyển đến