DIỄN ĐÀN LỚP MT08C
Chào mừng bạn đến với diễn đàn lớp mt08c ĐH GTVT TP HCM.
Để trở thành thành viên của diễn đàn xin mời bạn đăng kí.
Nếu chưa muốn đăng kí mời bạn chọn do not display again.
Chúc bạn vui vẻ với diễn đàn. Mong bạn ủng hộ. ^_^

DIỄN ĐÀN LỚP MT08C


 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 khai thác hệ động lực diesel

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 37
Points : 124
Reputation : 1
Join date : 24/10/2009
Age : 28
Đến từ : Nam Định

Bài gửiTiêu đề: khai thác hệ động lực diesel   Tue Dec 21, 2010 6:00 pm

CHÖÔNG 1

ÑAËC TÍNH COÂNG TAÙC CUÛA DIESEL TAØU THUÛY
SÖÏ PHOÁI HÔÏP COÂNG TAÙC VÔÙI CHAÂN VÒT TAØU THUÛY

1.1 ÑAËC TÍNH VAØ CAÙC CHÆ TIEÂU COÂNG TAÙC CUÛA DIESEL
TAØU THUÛY.

1.1.1 Khaùi quaùt chung
Khai thaùc heä ñoäng löïc taøu thuûy ñöôïc tieán haønh trong caùc ñieàu kieän khaùc
nhau raát ña daïng ñöôïc ñaëc tröng bôûi caùc yeáu toá khai thaùc do ñoù maø keøm theo söï
thay ñoåi cuûa caùc thoâng soá coâng taùc cuûa ñoäng cô cuõng nhö cuûa heä ñoäng löïc taøu
thuûy.
Ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng laøm vieäc cuûa ñoäng cô ôû caùc cheá ñoä khaùc nhau
,ngöôøi khai thaùc thöôøng so saùnh caùc thoâng soá thu ñöôïc trong caùc cheá ñoä khai
thaùc cuï theå vôùi caùc thoâng soá ñònh möùc cuûa ñoäng cô.
Caùc thoâng soá laøm vieäc cuûa ñoäng cô trong khai thaùc ñöôïc xaùc ñònh baèng
nhieàu phöông phaùp khaùc nhau tuøy thuoäc vaøo ñoäng cô chính vaø heä ñoäng löïc cuûa
con taøu ñaëc bieät ñoái vôùi caùc theá heä taøu ñoùng trong nhöõng naêm gaàn ñaây, vieäc
xaùc ñònh caùc thoâng soá coâng taùc töông ñoái deã daøng vaø thuaät lôïi.
Ñaëc tính ñoäng cô laø haøm soá bieåu thò söï thay ñoåi moät trong caùc thoâng soá
coâng taùc chuû yeáu cuûa ñoäng cô so vôùi caùc chæ tieâu coâng taùc khaùc.
Ñaëc tính cuûa ñoäng cô duøng ñeå ñaùnh giaù tính kinh teá, kyõ thuaät , an toaøn tin
caäy trong quùa trình coâng taùc cuûa ñoäng cô.
Ñaëc tính cuûa Diesel taøu thuûy thöôøng ñöôïc chia thaønh caùc loaïi sau: Ñaëc tính
toác ñoä ; ñaëc tính phuï taûi ; ñaëc tính toång hôïp
Trong ñoù ñaëc tính toác ñoä bao goâm caùc loaïi ñaëc tính nhö sau: ñaëc tính ngoaøi,
ñaëc tính chaân vòt , ñaëc tính giôùi haïn …

1.1.2 Ñaëc tính toác ñoä
Ñaëc tính bieåu thò söï thay ñoåi caùc thoâng soá coâng taùc cuûa ñoäng cô theo haøm
toác ñoä quay hoaëc toác ñoä taøu goïi laø ñaëc tính toác ñoä.
Ne = f (n)
Ne = f(v)
Ñaëc tính toác ñoä bao goàm caùc daïng sau : ñaëc tính ngoaøi , ñaëc tính chaân vòt vaø
ñaëc tính giôùi haïn
Khai thaùc heä ñoäng löïc taøu thuûy


1.1.2.1Ñaëc tính ngoaøi (dw = const)
Ñaëc tính ngoaøi laø ñaëc tính bieåu thò moái quan heä giöõa caùc chæ tieâu coâng taùc
cuûa ñoäng cô vôùi soá voøng quay cuûa noù khi löôïng nhieân lieäu cung caáp cho moãi
chu tr ình khoâng thay ñoåi
Ne =f(n)
M = f(n) khi dw=const ta coù Ne = C1.n.dwC1 =


60zQHo
632,3z : heä soá kyø , QH: nhieät trò thaáp cuûa nhieân lieäuNhö vaäy, khi duy trì löôïng caáp Nhieân lieäu trong moät chu trình khoâng thay
ñoåi, ñaëc tính ngoøai ñoäng cô laø ñöôøng baäc nhaát ñöôïc bieåu dieãn nhö hình veõ.

Ne


dw1 = const


dw2 = const

dw1 = const
dw = dwn

dw2 = const
nmin
nmaxn

nmin

nmax
n


Hình 1.1. Ñaëc tính ngoaøi cuûa ñoäng cô


Ñaëc tính ngoaøi cuûa ñoäng
cô thöôøng coù moät soá
daïng cô baûn nhö sau :


Nmax

N

- Ñaëc tính ngoaøi giôùi
haïn (1) : bieåu dieãn caùc
cheá ñoä khai thaùc giôùi haïn
cuûa ñoäng cô, bieåu thi khaû
naêng phaùt ra coâng suaát
cuûa ñoäng cô khi tay ga
bôm cao aùp ôû vò trí caáp
nhieân lieäu cöïc ñaïi.Nñm
Nkt


nmin1

4


2

3

5

nkt nñm nmax

n

Hình 1.2. Caùc ñöôøng Ñaëc tính ngoaøiÑH GTVT TP. Hồ Chí Minh -2006

3


Khai thaùc heä ñoäng löïc taøu thuûy


LEÂ VAÊN VANG

-Ñaëc tính ngoaøi khai thaùc lôùn nhaát (2): goïi laø ñaëc tính haïn cheá theo bôm cao
aùp, löôïng caáp nhieân lieäu ñöôïc haïn cheá bôûi thieát bò (choát tyø)ø treân cô caáu ñieàu
khieån caáp nhieân lieäu.
Cho pheùp ñoäng cô laøm vieäc treân ñaëc tính naøy trong thôøi gian ngaén (khoaûng 1-2
giôø)
- Ñaëc tính ngoaøi ñònh möùc (3) : caùc thoâng soá khai thaùc ñoäng cô theo ñaëc tính
naøy ñöôïc nhaø cheá taïo ñaûm baûo khoâng haïn cheá thôøi gian .
- Ñaëc tính ngoaøi khai thaùc (4) : ñöôïc söû duïng roäng raõi trong quaù trình khai thaùc
ñoäng cô, ñi qua ñieåm Nkt = Nñm , nkt = nñm
- Ñaëc tính boä phaän (5): löôïng caáp nhieân lieäu cho chu trình nhoû hôn, söû duïng
trong caùc tröôøng hôïp taøu ñi trong caùc luoàng laïch, manô ñieàu ñoäng …

1.1.2.2 Ñaëc tính chaân vòt
Ñaëc chaân vòt laø ñaëc tính bieåu thò moái quan heä giöõa caùc chæ tieâu coâng taùc
cuûa ñoäng cô vôùi soá voøng quay cuûa noù khi ñoäng cô laøm vieäc vôùi chaân vòt ( löôïng
nhieân lieäu cung caáp cho moãi chu trình thay ñoåi)
Giaû thieát coâng suaát ñoäng cô phaùt ra truyeàn heát cho chaân vòt moái quan heä
giöõa moâ men hay coâng suaát vôùi soá voøng quay coù quan heä nhö sau:
Me = c’ nx-1
Ne = c nx
x = 2,5 3,2 heä soá muõ phuï
N
C2
ñoäng löïc
c’ , c : heä soá phuï thuoäc vaøo
chaân vòt voû taøu vaø ñieàu kieän
khai thaùc
Muoán coù moái quan heä treân,

khi toác ñoä quay thay ñoåi caàn
phaûi thay ñoåi löôïng nhieân lieäu


n

cung caáp cho chu trình.

Hình 1.3. Ñaëc tính chaân vòtKhi ñieàu kieän khai thaùc thay ñoåi heä soá (c) thay ñoåi töông öùng seõ cho hoï caùc
ñöôøng ñaëc tính chaân vòt. Ñoàng thôøi ñaëc tính chaân vòt phuï thuoäc vaøo thoâng soá
hình hoïc vaø thuûy ñoäng hoïc cuûa chaân vòt.


ÑH GTVT TP. Hồ Chí Minh -2006

4

Khai thaùc heä ñoäng löïc taøu thuûy


1.1.2.3Ñaëc tính giôùi haïn

C


LEÂ VAÊN VANG


100%

3

4

1

d

c


a

b
5

n m in

n ñm n m ax


nHình 1.4. Ñaëc tính giôùi haïn

Trong ñaëc tính ñöôïc ñaëc tröng bôûi caùc thoâng soá coâng taùc cho pheùp ñoäng cô
laøm vieäc ôû cheá ñoä laâu daøi maø khoâng vöôït quaù giaù trò ñònh möùc öùng vôùi caùc cheá
ñoä baát kyø ñöôc goïi laø ñaëc tính giôùi haïn.
Ñaëc tính giôùi haïn ñaët ra giôùi haïn cho pheùp caùc cheá ñoä khai thaùc ñaûm baûo söï
laøm vieäc tin caäy, khoâng quaù taûi ñoäng cô.
Ñaëc tính giôùi haïn do nhaø maùy cheá taïo quy ñònh, duøng ñeå kieåm tra caùc cheá
ñoä laøm vieäc cuûa ñoäng cô.
Caùc ñöôøng ñaëc tính giôùi haïn thöôøng gaëp trong khai thaùc (hình 1.4) :
- Ñaëc tính giôùi haïn theo Pi acd (ñöôøng 1)
- Ñaëc tính giôùi haïn theo Nemax , Pemax (ñöôøng 4)
- Ñaëc tính giôùi haïn theo Nmin, nñm (ñöôøng 5, ñöôøng 6)
- Ñaëc tính giôùi haïn theo
- Ñaëc tính giôùi haïn theo Tkx vaø Pz
Hình 1.5 Caùc ñöôøng ñaëc tính giôùi haïn ñoäng cô lai chaân vòt ( taøi lieäu haõng MAN BW)

ÑH GTVT TP. Hồ Chí Minh -2006


6Khai thaùc heä ñoäng löïc taøu thuûy


LEÂ VAÊN VANG1.1.3 Ñaëc tính phuï taûi:
Söï phuï thuoäc cuûa caùc chæ tieâu cô baûn cuûa ñoäng cô vaøo phuï taûi (Ne, Me hoaëc
Pe) khi soá voøng quay khoâng ñoåi (n=const) goïi laø ñaëc tính phuï taûi.
Thöôøng söû duïng cho caùc ñoäng cô Diesel lai maùy phaùt, maùy bôm, maùy
neùn... truyeàn ñoäng ñieän lai chaân vòt...
Trong thöïc teá khai thaùc, khi ñoäng cô laøm vieäc theo ñaëc tính phuï taûi voøng
quay söû
duïng laø voøng quay ñònh möùc nkt = nñm
Nghieân cöùu quy luaät thay ñoåi cuûa ñaëc tính phuï taûi cho pheùp ñaùnh giaù tính
kinh teá ñaëc ñieåm laøm vieäc cuûa ñoäng cô, söï thay ñoåi cuûa caùc thoâng soá coâng taùc
töø cheá ñoä laøm vieäc khoâng taûi ( Pe =0) ñeán cheá ñoä ñònh möùc (Pe = Peñm)
Caùc cheá ñoä ñaëc tröng bao goàm caùc cheá ñoä sau :cheá ñoä khoâng taûi; cheá ñoä
100% taûi vaø cheá ñoä kinh teáNi , Ne (%)100

gi , ge ,,
(%)i


100 mgi

ge

100 Pe %


nPn )


100 Pe %Hình 1.6. Ñaëc tính phuï taûi

1.1.4 Ñaëc tình toång hôïp
Ñaëc tính naøy coøn goïi laø ñaëc tính nhieàu thoâng soá hoaëc ñöôøng ñaëc tính lieân
hôïp.
Bieåu thò söï taäp hôïp caùc ñaëc tính vaø cheá ñoä coâng taùc (cheá ñoä toác ñoä vaø phuï
taûi) vôùi soá voøng quay.
Thoâng thöôøng ñaëc tính toång hôïp ñöôïc xaây döïng trong phoøng thí nghieäm
Diesel vaø treân beä thöû khi taøu xuaát xöôûng.Hình 1.7 Ñaëc tính ñoäng cô MAN BW 6L60MC

1.1.5 Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù cheá ñoä laøm vieäc
Ñaùnh giaù cheá ñoä laøm vieäc cuûa ñoäng cô thoâng qua caùc chæ tieâu cô baûn sau
ñaây:
1.1.5.2 Chæ tieâu kinh teá naêng löôïng
Nhoùm chæ tieâu naøy bao goàm caùc thoâng soá veà moâ men, voøng quay , aùp suaát
trung bình, coâng suaát , hieäu suaát, suaát tieâu hao nhieân lieäu…
Chæ tieâu kinh teá naêng löôïng bao goàm nhoùm thoâng soá chæ thò vaø nhoùm thoâng
soá coù ích.

ÑH GTVT TP. Hồ Chí Minh -2006

8Khai thaùc heä ñoäng löïc taøu thuûy
LEÂ VAÊN VANG

Hình1.8 Xaùc ñònh caùc thoâng soá laøm vieäc cho ñoäng cô haõng MAN BW
1. Aùp suaát chaùy lôùn nhaát; aùp suaát chæ thò bình quaân ; aùp suaát coù ích bình quaân
2. Chæ soá thanh raêng bôm cao aùp; chæ soá ñieàu chænh aùp suaát chaùy lôùn nhaát
3. Nhieät ñoä khí xaû ra khoûi xi lanh
4. Nhieät ñoä khí xaû vaøo vaø ra tua bin taêng aùp
5. Ñoái aùp sau tua bin
6. Aùp suaát khí xaû ôû baàu goùp
7. Nhieät ñoäkhoâng khí tröôùc phin loïc
8. Ñoä giaûm aùp suaát khoâng khí sau phin loïc
9. Ñoä giaûm aùp suaát khoâng khí taêng aùp sau sinh haøn khí taêng aùp
10. Nhieät ñoä nöôùc laøm maùt vaøo vaø ra sinh haøn khí tăng áp
11. Aùp suaát khí taêng aùp
12. Nhieät ñoä khí taêng aùp taïi baàu goùp khí queùt.
13. Nhieät ñoä khí taêng aùp tröôùc sinh haøn
14. Nhieät ñoä khí taêng aùp sau sinh haøn
15. Nhieät ñoä nöôùc ngoït laøm maùt ra khoûi xi lanh

1.1.5.2 Chæ tieâu öùng suaát cô.
ÖÙng suaát cô cuûa ñoäng cô laø moät khaùi nieäm chung veà öùng suaát , co giaõn , aùp
suaát rieâng sinh ra ôû caùc chi tieát beä maùy, caùc chi tieát chuyeån ñoäng vaø caùc chi tieát
khaùc döôùi taùc duïng cuûa phuï taûi cô.Trong khai thaùc ñeå ño tröïc tieáp öùng suaát cô raát khoù khaên. Vì vaäy, ñeå phaân
tích ñaùnh giaù caùc chæ tieâu suaát cô thöôøng thöïc hieän giaùn tieáp thoâng qua aùp suaát
khí chaùy, löïc quaùn tính cuûa caùc chi tieát chuyeån ñoäng. Nhöõng thoâng soá ñaïc
tröng tính ñoäng löïc hoïc cuûa chu trình.

Aùp suaát chaùy lôùn nhaát PZ
Toác ñoä taêng aùp suaát theo goùc quay truïc khuyûu.ϖ


 P
ϕ

Coù theå xaùc ñònh gaàn ñuùng

P= PZ - PC
ϕ=ϕZ -ϕC


Tæ soá taêng aùp suaát




P Z
PC

Ñaùnh giaù ñoä khoâng ñoàng ñeàu veà phuï taûi cô giöõa caùc xylanh


 PZ

Max
TB
Z


≤⎡⎣ PZ⎤⎦(5%)

1.1.5.3 Chæ tieâu öùng suaát nhieät.
Nhoùm chi tieát Pison-xilanh tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi khí chaùy chòu phuï taûi
nhieät lôùn nhaát. Ôû nhöõng chi tieát ñoù sinh ra öùng suaát nhieät rieâng.

Thöôøng döïa vaøo caùc thoâng soá sau ñeå ñaùnh giaù:

Nhieät ñoä khí xaû, nhieät ñoä nöôùc laøm maùt, nhieät ñoä daàu nhôøn, aùp suaát chæ thò,
vò trí thanh raêng nhieân lieäu.

Ñoä khoâng ñoàng ñeàu phuï taûi nhieät giöõa caùc xilanh TKX


Max

TKXTB
(6%)


Löu yù: khi ñieàu chænh ñoä khoâng ñoàng ñeàu phuï taûi nhieät vaø cô giöõa caùc xy
lanh phaûi chænh ôû cheá ñoä laøm vieäc oån ñònh laâu daøi.

ÑH GTVT TP. Hồ Chí Minh -2006


10
Hình 1.9 Nhieät ñoä caùc chi tieát trong buoàng ñoát cuûa ñoäng cô Sulzer- RTA84T1.2 SÖÏ PHOÁI HÔÏP COÂNG TAÙC GIÖÕA ÑOÄNG CÔ VAØ CHAÂN VÒT.

1.2.1. Ñieàu kieän phoái hôïp coâng taùc giöõa ñoäng cô vaø chaân vòt
Phöông thöùc truyeàn ñoäng töø ñoäng cô tôùi chaân vòt taøu thuûy ñöôïc thöïc hieän
theo hai phöông phaùp : truyeàn ñoäng tröïc tieáp vaø truyeàn ñoäng giaùn tieáp.
Truyeàn ñoäng tröïc tieáp
Ms = Me .tñ .P
Ns = Ne .tñ .P
n = ns
Truyeàn ñoäng giaùn tieáp
ns = n /i i: tæ soá truyeàn cuûa boä giaûm toác
Ns = Ne .tñ .P .th .gt
Ms = i. Me .tñ .P .
1.2.2 Söï phoái hôïp coâng taùc giöõa ñoäng cô vaø chaân vòt ñònh böôùc.
Coù theå coi Ne = Ns
n = ns
Trong quaù trình khai thaùc, ñieàu kieän coâng taùc cuûa taøu thay ñoåi laøm cho caùc
thoâng soá coâng taùc cuûa ñoäng cô cuõng thay ñoåi . do vaäy ngöôøi khai thaùc phaûi xaùc
ñònh thoâng soá hôïp lyù cuûa heä ñoäng löïc ñaûm baûo an toaøn, tin caäy cho heä ñoäng löïc
cuõng nhö con taøu
1.2.2.1 Khi ñieàu kieän khai thaùc khoâng thay ñoåi ( hình 1.9)
Taøu ñang coâng taùc trong ñieàu kieän oån ñònh: soùng gioù, doøng nöôùc, höôùng
doøng chaûy oån ñònh ñaëc tính chaân vòt laø Co
Ñoäng cô laøm vieäc vôùi ñaëc tính ngoaøi (Mñm = const)
Ñieåm phoái hôïp coâng taùc ôû cheá ñoä ñònh möùc D ( Nñm ,nñm )
Trong thöïc teá khai thaùc thöôøng khai thaùc ôû ñieåm K [ NK = (0,850,95)Nñm, nK
]
Trong tröôøng hôïp ñieàu kieän khai thaùc khoâng thay ñoåi, muoán thay ñoåi ñieåm
phoái hôïp coâng taùc giöõa ñoäng cô vaø chaân vòt phaûi thay ñoåi löôïng nhieân lieäu
cung caáp cho chu trình ( thay ñoåi tay ga nhieân lieäu)
1.2.2.2 Khi ñieàu kieän khai thaùc thay ñoåi ( hình1.10)
Khi ñieàu kieän khai thaùc thay ñoåi, öùng vôùi moãi ñieàu kieän khai thaùc cuï theå
cho moät ñaëc tính chaân vòt , nhö vaäy töông öùng seõ coù haøng loaït ñaëc tính chaân vòt
C1, Co, C2,...
Ñoái vôùi ñoäng cô khoâng coù boä ñieàu toác, neáu giöõ nguyeân tay ga nhieân lieäu
(Mkñ=const) ñieåm phoái hôïp coâng taùc giöõa ñoäng cô vaø chaân vòt laø N, 1;2;3,4...


100


N (% )


A

N = C .nx
D

C


Hình 1.10
100

n (% )


Nhö vaäy, khi ñieàu kieän khai thaùc thay ñoåi ñieåm phoái hôïp khai thaùc giöõa ñoäng
cô vaø chaân vòt seõ thay ñoåi neân trong quaù trình khai thaùc chuù yù quaù taûi cho ñoäng
cô.

N


Cu

C1

C2 C3 C4


4


2

3


N

1

n

Hình 1.11

1.2.2.3 Söï phoái hôïp coâng taùc khi ñoäng cô chính trang bò boä ñieàu toác nhieàu
cheá ñoä
Ngaøy nay haàu heát caùc ñoäng cô chính treân caùc taøu thuyû ñeàu ñöôïc trang bò boä
ñieàu toác nhieàu cheá ñoä.Ñoái vôùi nhöõng loaïi heä ñoäng löïc naøy, vieäc ñieàu khieån löôïng nhieân lieäu cung
caáp cho ñoäng cô thöïc hieän giaùn tieáp thoâng qua boä ñieàu toác.
Khi ñieàu kieän khai thaùc thay ñoåi , maëc duø ngöôøi söû duïng ñaët tay ñieàu
khieån ôû moät vò trí nhaát ñònh nhöng do phuï taûi beân ngoaøi thay ñoåi ( söùc caûn taøu
thay ñoåi) laøm cho ñaëc tính chaân vòt thay ñoåi, khi ñoù ñieåm phoái hôïp coâng taùc
giöõa ñoäng cô vaø chaân vòt thay ñoåi. Trong tröôøng hôïp naøy boä ñieàu toác coù nhöõng
taùc ñoäng laøm taêng hoaëc giaûm löôïng nhieân lieäu cung caáp cho chu trình ñeå duy trì
söï caân baèng giöõa ñoäng cô vaø phuï taûi ngoaøi (theo ñöôøng ñaëc tính ñieàu chænh).
Khi ñieàu kieän khai thaùc khoù khaên hôn : ñieåm phoái hôïp coâng taùc giöõa ñoäng
cô vaø chaân vòt thay ñoåi töø (0) ñeán (1)
Khi ñieàu kieän khai thaùc thuaän lôïi hôn : ñoù ñieåm phoái hôïp coâng taùc giöõa
ñoäng cô vaø chaân vòt thay ñoåi töø (0) ñeán (2)


N

C 1 C 0


C 2h 1

12


h 0
h 2

U r

n
Hình 1.12

1.2.3 Söï phoái hôïp coâng taùc giöõa ñoäng cô vaø chaân vòt bieán böôùc.
Chaân vòt bieán böôùc ngaøy caøng ñöôïc söû duïng roäng raõi treân caùc ñoäi taøu bieån
do tính öu vieät cuûa noù so vôùi chaân vòt ñònh böôùc. Caùnh chaân vòt bieán böôùc coù
theå xoay ñöôïc , do ñoù coù theå thay ñoåi tæ soá böôùc H/D .
Thay ñoåi ñieåm phoái hôïp coâng taùc giöõa ñoäng cô vaø chaân vòt trong cuøng moät
ñieàu kieän khai thaùc baèng hai caùch (neáu duy trì toác ñoä taøu khoâng ñoåi v=const)
-Thay ñoåi voûng quay cuûa chaân vòt : n
-Thay ñoåi tæ soá böôùc chaân vòt : H/D

ÑH GTVT TP. Hồ Chí Minh -2006
14


Ñoàng thôøi coù theå thay ñoåi haønh trình cuûa taøu töø tieán sang luøi maø khoâng caàn
thay ñoåi chieàu quay cuûa chaân vòt. Haønh trình vôùi toác ñoä nhoû hoaëc döøng nhöng
ñoäng cô vaãn laøm vieäc ôû voøng quay oån ñònh ( laøm vieäc vôùi H/D nhoû ).Thôøi gian
laøm vieäc ôû cheá ñoä ñònh möùc lôùn (2 laàn so chaân vòt ñònh böôùc) . Chaát löôïng
manô cao hôn (thôøi gian haõm taøu, thao taùc khi manô). Hieäu suaát cuûa chaân vòt
bieán böôùc thaáp hôn hieäu suaát cuûa chaân vòt ñònh böôùc khoaûng 3-4% .

Hình 1.13 Ñaëc tính coâng taùc ñoäng cô lai chaân vòt bieán böôùc.


ÑH GTVT TP. Hồ Chí Minh -2006

15Khai thaùc heä ñoäng löïc taøu thuûy
LEÂ VAÊN VANG

1.3 KHAÛ NAÊNG MÔÛ ROÄNG PHAÏM VI COÂNG TAÙC CUÛA ÑOÄNG CÔ
DIESEL TAØU THUÛY
1.3.1 Phaïm vi coâng taùc cuûa Diesel taøu thuûy
Phaïm vi coâng taùc cuûa Diesel taøu thuûy laø vuøng coâng taùc maø ôû ñoù ñoäng cô
chính vaø chaân vòt phoái hôïp laøm vieäc. Bieåu dieãn phaïm vi coâng taùc treân ñoà thò
thöïc chaát laø vuøng ñöôïc giôùi haïn bôûi caùc ñöông ñaëc tính chaân vòt , ñaëc tính ngoaøi
, caùc ñöôøng ñaëc tính giôùi haïn nhö sau:

-
-
-
-
-

Ñaëc tính chaân vòt khi thöû taøu taïi beán : Cu
Ñaëc tính ngoaøi khai thaùc lôùn nhaát : hmax
Ñaëc tính ngoaøi cöïc tieåu : hmin
Giôùi haïn voøng quay nhoû nhaát : nmin
Giôùi haïn voøng quay lôùn nhaát nhaát : nmax

N

C u


2

1


3


h max
h ñmh kt
n min


h min
n ñm n maxn


Hình 1.14 Phaïm vi coâng taùc cuûa Diesel lai chaân vòt taøu thuûy

Phaïm vi coâng taùc giôùi haïn bôûi caùc ñöôøng ñaëc tính : Cu, hmax, hñm, hkt, hm,
nmin, nmax
Söï phoái hôïp coâng taùc giöõa ñoäng cô Diesel vaø chaân vòt coù theå chia thaønh ba
vuøng cô baûn sau ñaây:

Vuøng

: ñoäng cô hoaït ñoäng ôû caùc cheá ñoä nhoû taûi nhö khôûi ñoäng, manô, khi

d0oäng cô quaù cuõ...

Vuøng

: ñaây laø vuøng theå hieän khaû naêng phaùt ra coâng suaát toái öu cuûa ñoäng

cô , ñaây laø vuøng khai thaùc kinh teá cuûa ñoäng cô.

Vuøng

: theå hieän khaû naêng phaùt ra coâng suaát lôùn nhaát cuûa ñoäng cô , chæ söû

duïng khi thöû taøu, traùnh baõo, giaõy caïn...Hình 1.15 Vuøng coâng taùc ñoäng cô lai chaân vòt ñoäng cô haõng MAN BW

1.3.2 Khaû naêng môû roäng phaïm vi coâng taùc.
1.3.2.1 Nhieàu ñoäng cô lai 1 chaân vòt
Vieäc söû duïng coâng suaát treân moät soá taøu coù yeâu caàu veà toác ñoä hoaëc tính cô
ñoäng cao gaëp nhieàu khoù khaên khi ñieàu kieän khai thaùc hoaëc phuï taûi thay ñoåi .
Ñeå naâng cao khaû naêng söû duïng coâng suaát cuûa ñoäng cô , nguôøi ta thieát keá nhieàu
ñoäng cô lai 1 chaân vòt.
100

N (% )N = C .nx
D

C

B100
n (% )


Hình 1.16 Phaïm vi coâng taùc cuûa nhieàu Diesel lai 1 chaân vòt taøu thuûy

1 : ñaëc tính ngoaøi khi 1 maùy lai chaân vòt.
2 : ñaëc tính ngoaøi khi 2 maùy lai chaân vòt
3 : ñaëc tính ngoaøi khi 3 maùy lai chaân vòt
4 : ñaëc tính ngoaøi khi 4 maùy lai chaân vòt
Tröôøng hôïp naøy ñoäng cô luoân coâng taùc gaàn vôùi ñaëc tính ngoaøi ñònh möùc, do
ñoù naâng cao tính an toaøn, kinh teá ; tính cô ñoäng cao, coù theå baûo döôõng söûa
chöõa ñöôïc 1 maùy…
1.3.2.2 Ñoäng cô lai chaân vòt qua hoäp giaûm toác:
Khi söû duïng hoäp giaûm toác moâmen sinh ra cuûa ñoäng cô coù theå thay ñoåi khi
truyeàn cho chaân vòt , do vaäy phuø hôïp vôùi ñieàu kieän khai thaùc.
Trang bò taøu haøng nhoû, taøu

soâng, ñaùnh caù .Thoâng thöôøng boá
trí 2 caáp tieán ( söû duïng cho ñieàu
kieän khai thaùc bình thöôøng vaø
khoù khaên ) vaø 1 caáp luøi
MS1 = i1.Mñm
MS2 = i2.Mñm

N C
N B
N A

N


A


C 1
C

Hình 1.17 Phaïm vi coâng taùc cuûa Diesel lai chaân
vòt taøu thuûy söû duïng hoäp soá 2 caáp
1.3.2.3 Truyeàn ñoäng ñieän lai chaân vòt
Ñoäng cô Diesel lai maùy phaùt ñieän , do ñoù Diesel luoân laøm vieäc vôùi voøng
quay ñònh möùc ( nkt = n ñm )
Ñoäng cô ñieän lai chaân vòt vieäc thay ñoåi voøng quay chaân vòt (ns ) nhôø ñoäng
cô ñieän
Vuøng coâng taùc ñöôïc môû roäng môû roäng (gaïch cheùo)
Öu ñieåm : Moâmen ñoäng cô truyeàn cho chaân vòt ñeàu ( khoâng nhaûy baäc) , söû
duïng heát coâng suaát cuûa ñoäng cô. Ñoäng cô diesel quay 1 chieàu keát caáu ñoäng cô
ñôn giaûn
Nhöôïc ñieåm: Khaû naêng quaù taûi cuûa ñoäng cô ñieän keùm, ñoä tin caäy heä ñoäng
löïc khoâng cao chæ aùp duïng cho taøu nhoû, taøu coâng trình ,giaù thaønh cao.

n

Hình 1.18 Phaïm vi coâng taùc cuûa Diesel lai chaân vòt taøu thuûy söû duïng truyeàn ñoäng ñieän

1.3.2.4 Chaân vòt bieán böôùc
Khi thay ñoåi tæ soá böôùc H/D laøm thay ñoåi ñieåm phoái hôïp coâng taùc giöõa ñoäng
cô vaø chaân vòt. Cho pheùp söû duïng toái öu coâng suaát phaùt ra cuûa ñoäng cô trong
caùc ñieàu kieän khai thaùc khaùc nhau. Luoân coù khaû naêng thay ñoåi böôùc chaân vòt vaø
ñaëc tính chaân vòt cho töông öùng vôùi ñaëc tính ñoäng cô ( ñieåm phoái hôïp coâng taùc)
do ñoù, khi ñieàu kieän khai thaùc thay ñoåi coù theå ñöa veà cheá ñoä laøm vieäc ban ñaàu
vaø söû duïng heát coâng suaát cuûa ñoäng cô maø ñoäng cô khoâng bò baát cöù hình thöùc
quaù taûi naøo.
Moät soá vaán ñeà löu yù sau ñaây ñoái vôùi heä ñoäng löïc lai chaân vòt bieán böôùc.
Coâng suaát ñònh möùc chæ ñaït ñöôïc khi H/D = (H/D )ñm vaø n = nñm
Khi tæ soá böôùc quay H/D giaûm laøm giaûm hieäu suaát ñaïp nöôùc cuûa chaân vòt.
Coù moät daûi toác ñoä taøu öùng vôùi tæ soá böôùc quay H/D seõ gaây hieän töôïng xaâm thöïc
maõnh lieät cho chaân vòt.


1.4 PHÖÔNG PHAÙP XAÂY DÖÏNG ÑAËC TÍNH COÂNG TAÙC
CUÛA DIESEL TAØU THUYÛ
1.4.1 Xaây döïng ñoà thò ñaëc tính cuûa ñoäng cô diesel lai chaân vòt ñònh böôùc
1.4.1.1 Xaây döïng ñoà thò ñaëc tính coâng suaát:
Theo thöïc nghieäm, moâ hình treân nhieàu taøu ta coù


Ne = C.nx


(1)

C: heä soá coâng suaát phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän khai thaùc
x: heä soá phuï thuoäc vaøo con taøu vaø heä ñoäng löïc x=2,7 3,2

Laáy logarit 2 veá coâng thöùc (1) ta coù:

lgNe = lgC + x.lgn

Trong cuøng moät ñieàu kieän khai thaùc ta phaûi xaùc ñònh ñöôïc:(N1, n1, v1) vaø (N2, n2
,, v2)

lgN
C


C u

n 1
n 2lgn


n 4

n 3v


Hình 1.20

Do ñoù: lgN1 = xlgn1 + lgC (2)
lgN2 = xlgn2 + lgC (3)
Töø (2) vaø (3) ta xaùc ñònh ñöôïc :x

lg

lg

N 1
N 2
n 1
n 2Cx
n 1 n x 2

Quan heä toác ñoä taøu: C = Cu – a.v
Cu: heä soá khi thöû taøu taïi beán (buoäc taøu)

ÑH GTVT TP. Hồ Chí Minh -2006

21Khai thaùc heä ñoäng löïc taøu thuûy


a: heä soá goùc phuï thuoäc vaøo soá voøng quay chaân vòt

Baèng thöïc nghieäm ngöôøi ta chöùng minh ñöôïc raèng:
LEÂ VAÊN VANG


Heä soá

a

b
n Z


b: heä soá ñaëc tröng cho moãi con taøu nhaát ñònh

z: heä soá muõ

Töông töï ta coù: lga = lgb - zlgn

lg
z
lg
n 2


Vaäy
-3⇒
z
a1 v2
Vôùiv 1
lg
v 2
n 1
lg
n 2a


a
1


2

C


Cu


u


− C
v 1
− C
v 2

b a1 .n1z a 2 .n 2

⇒ N (Cu−

b
z


.v).nx


⇒ø


N (nu n


x− z


.v).nx

Toùm laïi : phöông phaùp xaây döïng ñoà thò ñaëc tính
Thoâng soá thí nghieämcaàn thieát
Ñieàu kieän khai thaùc bình thöôøng: (N1, n1, v1) vaø (N’1, n’1 ,, v’1)
Ñieàu kieän khai thaùc khoù khaên: N2, n2 v2
Ñieàu kieän khai thaùc thuaän lôïi: N3, n3 v3
Cheá ñoä thöû buoäc taøu taïi beán : Nu, nu
Thoâng soá ñònh möùc cuûa ñoäng co chính.
Caùc böôùc tieán haønh xaây döïng ñoà thò ñaëc tính

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Tính heä soá x
Tính heä soá C (ôû caùc ñieàu kieän khaùc nhau vaø khi thöû taøu taïi beán)
Tính heä soá a
Tính heä soá z
Tính heä soá b
Tính caùc giaù trò coâng suaát N vaø toác ñoä taøu theo töøng giaù trò voøng quay
(nmin nñm) vaø MKT = (0,85 0,95)Mñm
Laäp baûng tính toaùn caùc thoâng soá


ÑH GTVT TP. Hồ Chí Minh -2006


22Khai thaùc heä ñoäng löïc taøu thuûy


LEÂ VAÊN VANG8.Veõ ñoà thò ñaëc tính chaân vòt, ñaëc tính ngoaøi ñoäng cô treân truïc N-n


N A
N BN
C 1 C 2
A
B
C 3

M ñm
M kt
v
v B v A

Hình 1.21

8. Xaây döïng ñoà thò ñaët tính chaân vòt treân N-v


ÑH GTVT TP. Hồ Chí Minh -2006

23
Khai thaùc heä ñoäng löïc taøu thuûy
LEÂ VAÊN VANGN
C 1
C 2 C 3

N AC u

Av
v A


Hình 1.22

10. Xaây döïng ñoà thò ñaëc tính chaân vòt vaø ñaëc tính ngoaøi ñoäng cô treân heä truïc toaï
ñoä gheùp N-n, N-v (Baèng phöông phaùp chuyeån dôøi ñieåm)
C1 Cu

B
A
D

C

n

A'

N1


N
Cu


C'

C1D'
B'


Mn

Mkt

n2
n

n1

Mkt

n1vB'
v


Hình 1.23 Ñaëc tính coâng suaát cuûa Diesel lai chaân vòt ñònh böôùc.


Xaây döïng ñoà thò ñaëc tính suaát tieâu hao nhieân lieäu:
Ñeå xaây döïng ñoà thò ñaëc tính suaát tieâu hao nhieân lieäu caàn phaûi coù ñoà thò
ñaëc tính coâng suaát nhö ñaõ xaây döïng ôû treân.
Treân truïc tung bieåu dieãn löôïng tieâu hao nhieân lieäu trong moät giôø.

ÑH GTVT TP. Hồ Chí Minh -2006

24Khai thaùc heä ñoäng löïc taøu thuûy
LEÂ VAÊN VANGG = Ne . ge (kg/h)
G n N n .g n
ge : suaát tieâu hao nhieân lieäu coù ích
g en : suaát tieâu hao nhieân lieäu coù ích ñònh möùc
Treân truïc hoaønh bieåu dieãn voøng quay cuûa ñoäng cô (voøng/phuùt)vaø toác ñoä
cuûa taøu (haûi lyù/giôø).
Döïa vaøo coâng suaát ôû baûng treân ta tính caùc giaù trò tieâu hao nhieân lieäu
theo voøng quay vaø toác ñoä taøu.
Laäp baûng giaù trò bieåu dieãn keát quaû tính ñöôïc.
Veõ ñoà thò ñaëc tính tieâu hao nhieân lieäu treân heä truïc toaï ñoä gheùp G/Gn.100%-
n vaø G/Gn.100%- v. Phöông phaùp gioáng vôùi phöông phaùp xaây döïng ñoà thò
ñaëc tính coâng suaát.


C2 C1

B
A
D

CCu


Mn
G1
Mkt

G

C1
n3 =const


A'


C'

D'n1C2
Mn
B'


n2 =const


n

n1

vB'


vHình 1.24 Ñaëc tính tieâu hao nhieân lieäu cuûa Diesel lai chaân vòt ñònh böôùc.

Xaây döïng ñoà thò ñaëc tính toång hôïp:
Muïc ñích: Duøng ñeå tra cöùu caùc soá lieäu trong quaù trình khai thaùc heä ñoäng
löïc vaø ñaùnh giaù caùc thoâng soá coâng taùc cuûa ñoäng cô moät caùch deã daøng vaø thuaän
tieän.thöïc chaát cuûa ñoà thò ñaëc tính toång hôïp laø ta xaây döïng caùc ñoà thò ñaëc tính
nhö coâng suaát, suaát tieâu hao nhieân lieäu laàn löôït theo n vaø v treân 4 goùc phaàn tö
cuûa ñoà thò.

ÑH GTVT TP. Hồ Chí Minh -2006

25Khai thaùc heä ñoäng löïc taøu thuûy
LEÂ VAÊN VANGIIC1

B


D
Cu


A


C

Mn


Hình 1.25 Ñaëc tính toång hôïp cuûa Diesel lai chaân vòt ñònh böôùc.
1.4.2 Xaây döïng ñoà thò ñaëc tính cuûa ñoäng cô diesel lai chaân vòt bieán böôùc
1.4.2.1 Xaây döïng ñoà thò ñaëc tính coâng suaát:
Theo thöïc nghieäm, moâ hình treân nhieàu taøu ta coù
Ne = C.nx (1)
C: heä soá coâng suaát phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän khai thaùc vaø tæ soá H/D
x: heä soá phuï thuoäc vaøo con taøu vaø heä ñoäng löïc x=2,7 3,2
Neáu choïn C1 laø heä soá ñaëc tröng cho tæ soá (H/D)1 thì (1) trôû thaønh


C
C1
Cuøng ñieàu kieän khai thaùc:
(N1, n1, v1) vaø (N2, n2, v2)

N 1
lg
N 2
x
n1
lg
n 2


C 1
x
n1 n x 2


N e (H P)(H /D )m ax


(H /D ) m in
n (v/p)

Theo thöïc nghieäm C/C1 coù moái
quan heä vôùi H/D baèng

phöông trình trình sau:

Hình 1.26


lg

C H
C1 D


C /C 1

m, k: laø caùc heä soá tính toaùn ñaëc

tröng cho loaïi chaân vòt


1

Khi (H/D)=(H/D)1 thì C = C1
C H
lg
C1 D
H
)1
Khi thí nghieäm ôû tæ soá böôùc (H/D) = (H/D)2 thì
C = C2

Hình 1.271

H /D


lg

C2
C1


D⎣ D⎦

H⎡ H⎤ÑH GTVT TP. Hồ Chí Minh -200627Khai thaùc heä ñoäng löïc taøu thuûy
LEÂ VAÊN VANG
lg
⇒ m
D D
Moái quan heä giöõa toác ñoä taøu vôùi voøng quay cuûa chaân vòt theo phöông trình sau:
V = a + b.n
a: heä soá ñaëc tröng cho ñieàu kieän khai thaùc cuûa taøu.
a = 0 khi ñieàu kieän khai thaùc bình thöôøng (yeân soùng gioù).
a < 0 khi ñieàu kieän khai thaùc khoù khaên (ngöôïc soùng gioù).
a > 0 khi ñieàu kieän khai thaùc thuaän lôïi (xuoâi soùng gioù).
b: heä soá goùc phuï thuoäc vaøo tæ soá böôùc quay (H/D)
Khi (H/D) = (H/D)1, a = const khi ñoù b = b1

b
b1
v 1 a b 1 n 1
v 2 a b 1 n 2
b/b1
b1

v1− v 2
n1− n 2


Thöïc nghieäm cho thaáy:

b H z
b1 D

Trong ñoù: d, z caùc heä soá tính toaùnHình 1.28

H/D
lg

Khi H/D =(H/D)1


b H
b1 D
thì b = b1

d .(

H z
D

d

Khi H/D = (H/D)2

1
( H / D)1z
thì b = b2ÑH GTVT TP. Hồ Chí Minh -2006


28Khai thaùc heä ñoäng löïc taøu thuûy
LEÂ VAÊN VANG
b 2
b1
H z
DH
D
H z
( ) 1

b⎡ H H⎤
b1⎣ D D⎦⇒ z

b
lg 2
b1
H H
lg ( ) 2 1

sau khi xaùc ñònh ñöôïc z ta tính ñöôïc d
Caùc thoâng soá thí nghieäm caàn thieát
1.Thoâng soá ñònh möùc cuûa ñoäng cô chính
2.Thoâng soá thí nghieäm: - (H/D)=(H/D)1 : (N1, n1, v1) vaø (N’1, n’1 ,, v’1)
- (H/D)=(H/D)2 : N2, n2, v2
Caùc thoâng soá treân laáy ôû cuøng moät ñieàu kieän khai thaùc.
Caùc böôùc xaây döïng ñoà thò ñaëc tính

1. Tính heä soá x
2. Tính heä soá C: C1, C2
3. Tính heä soá m

Ne(HP)

(H/D)2
(H/D)1


(H/D)3

4. Tính heä soá k
5. Tính heä soá b1
6. Tính heä soá a
7. Tính heä soá b2
8. Tính heä soá z
9. Tính heä soá d

M=Mn


v1

v5
v4
v3
v2

10. Tính C/C1, b/b1 theo caùc giaù trò
H/D
11. Laäp baûng soá lieäu .
12. Veõ ñoà thò ñaëc tính N-nHình 1.29


n(v/p)1.4.2.2Xaây döïng ñoà thò ñaëc tính tieâu hao nhieân lieäu


Phöông phaùp xaây döïng hoaøn toaøn gioáng vôùi phöông phaùp xaây döïng suaát
tieâu hao nhieân lieäu cuûa ñoäng cô lai chaân vòt ñònh böôùc.


ÑH GTVT TP. Hồ Chí Minh -2006


29Khai thaùc heä ñoäng löïc taøu thuûy
LEÂ VAÊN VANG


G/Gn(%)M=Mn


(H/D)2
(H/D)1(H/D)3v5
v4
v3

v2
v1
 cv
n(v/p)Hình 1.30

1.4.2.3 Xaây döïng ñoà thò ñaëc tính toång hôïp
Thoâng soá thí nghieäm:

H/D = (H/D)1 :
N1 , n1 , v1


ÔÛ cuøng 1 ñieàu kieän khai thaùc

' '

H/D = (H/D)2: N2 , n2 , v2
Ñoäng cô chính coù Nn, nn, gen
Caùc böôùc xaây döïng nhö sau:
1) Xaây döïng ñoà thò ñaëc tính coâng suaát öùng vôùi H/D = const (gioáng phöông
phaùp xaây döïng ñoà thò ñaëc tính coâng suaát chaân vòt ñònh böôùc). Goùc phaàn tö thöù
nhaát
2) Xaây döïng ñoà thò ñaëc tính coâng suaát khi H/D thay ñoåi (goùc phaàn tö thöù 2 )

N C1

C x C
C1 C1

.N1 f (N1)

3)Xaây döïng ñoà thò ñaëc tính toác ñoä khi H/D thay ñoåi (goùc phaàn tö thöù 3)
V = a+ b.n V = a + b1(b/b1).n
Thay b1 = (V1 – a)/n vaøo bieåu thöùc treân ta coù


v a (v1− a)


b
b1


Hay


v = f(v1)


4)Xaây döïng ñoà thò ñaëc tính ngoaøi cuûa ñoäng cô (goùc phaàn tö 4)
Hình 1.31 Ñaëc tính toång hôïp heä ñoäng löïc lai chaân vòt bieán böôùc.


ÑH GTVT TP. Hồ Chí Minh -2006

31
Khai thaùc heä ñoäng löïc taøu thuûy
LEÂ VAÊN VANG1.4. 3 Xaây döïng ñoà thò ñaëc tính tieâu hao nhieân lieäu baèng thieát bò thí
nghieäm ñôn giaûn
Khi tieán haønh thí nghieäm caàn chuù yù sau:
Ñoái vôùi heä ñoäng löïc: ñieàu chænh caùc thoâng soá coâng taùc cuûa ñoäng cô ôû cheá
ñoä ñònh möùc theo caùc giôùi haïn trong lyù lòch ñoäng cô. Trong quaù trình thí nghieäm
khoâng ñeå cho ñoäng cô bò quaù taûi, khoâng thay ñoåi thieát bò truyeàn ñoäng hoaëc tæ soá
böôùc H/D ñoái vôùi chaân vòt bieán böôùc.
Ñieàu kieän khai thaùc caàn chuù yù :
Löôïng chieám nöôùc D
Chieàu chìm cuûa taøu T
Ñieàu kieän khí haäu moâi tröôøngP, t,ϕ
Tình traïng maët bieán : soùng , gioù…

Phöông phaùp thí nghieäm vaø xaây döïng ñoà thò:


3


Chuù thích:
1. Ñoäng cô
2. Keát daàu tröïc nhaät
3. Bình daàu thí nghieäm
4. Bôm
5, 5' Phin loïc
6. Bômcao aùp


Hình 1.32 Sô ñoà thí nghieäm xaùc ñònh tieâu hao nhieân lieäu.


G

v. .3600
t


(Kg/h)

V: dung tích löôïng nhieân lieäu tieâu thuï trong bình daàu thí nghieäm (dm3)
 : Tyû troïng cuûa nhieân lieäu (kg/dm3)
t: thôøi gian thí nghieäm (s)
ÑH GTVT TP. Hồ Chí Minh -2006
32Khai thaùc heä ñoäng löïc taøu thuûy
LEÂ VAÊN VANGÑeå ñaûm baûo ñoä chính xaùc, yeâu caàu bình daàu phaûi ñuû nhieân lieäu cho ñoäng
cô hoaït ñoäng ít nhaát laø 3 ñeán 5 phuùt. Neáu heä ñoäng löïc coù trang bò löu löôïng keá
thì khoâng caàn bình daàu thí nghieäm 3. Chuù yù chænh nhieät ñoä nhieân lieäu vì coù theå
aûnh höôûng ñeán troïng löôïng rieâng ( )
Moãi voøng quay tieán haønh ño 3 laàn vaø ghi vaøo baûng
Veõ ñoà thò G-n, vaø G-v.


Cx


CyCn


G


Cn
n3 =const


Cy


Cx


n2 =const

G1
n1=const


n
n1


Hình 1.33 Ñaëc tính tieâu hao nhieân lieäu heä ñoäng löïc


v

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://mt08c.forum-viet.com
 
khai thác hệ động lực diesel
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN LỚP MT08C  :: Mục học tập :: Động cơ đỐt trong-DIESEL-
Chuyển đến